Porsche เร่งพัฒนาระบบ Digital Twin ช่วยคาดการณ์ระยะเวลาการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆ ตามการใช้งานจริง

จะดีกว่ามั้ยครับถ้ารถของคุณสามารถบอกเวลาที่สมควรเข้ารับบริการซ่อมบำรุงที่คุณต้องการได้