Nissan LEAF รถยนต์ที่เป็นมากกว่าการเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

‘Ambition 2030’ วิสัยทัศน์ของนิสสัน ตอกย้ำยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อยานยนต์ในอนาคตของประเทศไทย ด้วยการสร้างสรรค์โลกที่สะอาด ปลอดภัย และมีความครอบคลุมทางสังคมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม